+48 573 218 198 Obsługujemy zamówienia:  9 - 17
Waluta
Język

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowane w firmie Partspoint – Mariusz Nowak będącą właścicielem witryny 4japancars.pl z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ulicy Zdrojowej 39, NIP 7343319265.

 

1. Administrator danych osobowych

1.1 Administratorem danych osobowych osób współpracujących z firmą PARTSPOINT – Mariusz Nowak, klientów, odwiedzających witryny www administrowane przez firmę PARTSPOINT – Mariusz Nowak z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ulicy Zdrojowej 39, NIP 7343319265, zwana dalej Administratorem.

1.2 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

2. Cele I zasady zbierania I przetwarzania danych osobowych

2.1 Źródła danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytań i zamówień. Zgoda wyrażona na każdy cel przetwarzania może być odwołana w dowolnej chwili.
 2. Administrator może pozyskiwać dane osobowe ze źródeł publicznych np. rejestry KRS, CEIDG oraz ze źródeł o dostępie ograniczonym np. KRD, BIG. W takim przypadku wymagana jest weryfikacja, czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.
 3. Przeglądanie zawartości witryn www nie wymaga ujawniania przez użytkownika danych osobowych. Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora może wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może zmniejszyć możliwości lub ograniczyć całkowicie korzystanie z usługi.
 4. W przypadku korzystania przez użytkownika z usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z witryny przez użytkownika.

2.2 Zakres przechowywanych danych osobowych

 1. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować: imię, nazwisko, nazwę firmy, pełnioną funkcję w organizacji, adres, dane kontaktowe takie jak - numer telefonu, adres e-mail, telefon, fax oraz adresy komunikatorów internetowych takich jak Skype, GaduGadu lub innych, umożliwiających kontakt ze wskazaną osobą w preferowany sposób.
 2. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości witryny przez użytkowników, takie jak: liczba i źródło wizyt na stronach internetowych witryny, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, adres IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi.
 3. Administrator nie przechowuje danych wrażliwych.

2.3 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. Realizacji zapytań i zamówień składanych bezpośrednio w firmie PARTSPOINT – Mariusz Nowak, przez wszystkie dostępne kanały komunikacji a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym (ale nie wyłącznie) przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail, wykonywania połączeń telefonicznych na wskazany numer, prezentowania ofert promocyjnych w ramach prowadzonych kampanii, przez wszystkie prowadzone kanały sprzedaży.
 3. Badania satysfakcji ze współpracy z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Badania mogą odbywać się w sposób elektroniczny z wykorzystaniem ankiet, formularzy lub zapytań poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie.

2.4 Zakres wykorzystania informacji

 1. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w punkcie 2.2 podpunkt c, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach witryn, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w witrynach oraz ulepszaniem treści witryn.
 2. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej do indywidualnych zainteresowań i preferencji użytkownika.

2.5 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od czasu wycofania udzielonych zgód.
 2. Możliwe jest przedłużenie przetwarzania danych osobowych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym realizacji umów lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Nie oznacza to możliwości przetwarzania danych osobowych w innych celach niż wymieniony.

 

3. Odbiorcy danych

3.1 Administrator oświadcza, że nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom niezwiązanym z realizacją umów.

3.2 Administrator może powierzyć przetwarzanie danych Dystrybutorowi lokalnemu w celu realizacji zapytania lub zamówienia.

3.3 Powierzenie danych osobowych następuje w oparciu o umowę powierzenia, zapewniającą ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.4 Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego konkretne żądanie ze strony klienta związane z realizacją zamówienia.

3.5 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3.6 Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym w związku z realizacją i wykonywaniem praw wynikających z umów w tym, ale nie wyłącznie, podmiotom świadczącym usługi:

 • kurierskie i pocztowe
 • księgowe
 • informatyczne
 • windykacyjne
 • prawne
 • marketingowe
 • zaplecza administracyjnego

 

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

4.1 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych

4.2 Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.3 Kontakt związany z ochroną danych osobowych w PARTSPOINT – Mariusz Nowak

drogą elektroniczną biuro@partspoint.pl

telefonicznie +48 573 218 198

listownie na adres firmy z dopiskiem „Dane osobowe”

 

5. Postanowienia końcowe

5.1 Nasz Serwis oraz Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu i Sklepu Internetowego.

5.2 Administrator stosuje i udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 • Certyfikat SSL.

5.3 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Każdego użytkownika korzystającego z usług Administratora obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

Jesteśmy dla Ciebie odpowiednim partnerem

Dlatego

  Metody wysyłki:

  Metody Płatności: